School in Osaka





外観

MCA School introduction(Video)


フォトギャラリーバナー
フォトギャラリーバナー

Access Map
Bigger map


Mitsumine Career Academy
Japanese Language Course

Dai3 Yamahiro Bldg. 4-1-1,
Kitashinnjuku, Shinjuku-ku,
Tokyo, Japan 169-0074
TEL:+81-3-5332-9332 
FAX:+81-3-5332-9331

Thành tích học lên cao học


Số liệu thống kê

100% học sinh có nguyện vọng học lên đều có thể học lên các trường cao học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

 

Các trường chủ yếu học sinh trường MCA học lên

<Trường đại học>

Cao học Đại học Tokyo, Cao học Đại học Kyoto
Cao học Đại học Hitotsubashi University, Cao học Đại học Tokyo Institute of Technology
Cao học Đại học Tsukuba, Cao học Đại học Osaka University
Cao học Đại học Kobe University, Cao học Đại học Tokyo Metropolitan University
Cao học Đại học Tsukuba, Cao học Đại học Hokkaido University
Cao học Đại học Ochanomizu University
Cao học Đại học Tokyo University of Foreign Studies
Cao học Đại học Yokohama National University
Cao học Đại học Tokyo University of the Arts
Cao học Đại học Tokyo Gakugei University, Cao học Đại học Chiba University
Cao học Đại học The University of Electro-Communications
Cao học Đại học University of Marine Science and Technology
Cao học Đại học Shinshu University, Cao học Đại học Saitama University
Cao học Đại học Fukushima University

Graduate School of Keio University, Graduate School of Waseda University
Graduate School of Sophia University, Graduate School of Rikkyo University
Graduate Shool of Meiji University, Graduate School of Gakushuin University
Graduate School of Chuo University, Graduate School of Aoyama Gakuin University
Graduate School of Hosei University, Graduate Shool of Kokugakuin University
Graduate School of Nihon University, Graduate Shool of Senshu University
Graduate School of Tokyo Zokei University, Graduate Shool of J.F.Oberlin University
Graduate School of Japan Women's University
Graduate Shool of Musashino Art University
Graduate School of Takushoku University
Graduate Shool of Tokyo University of Agriculture
Graduate Shool of Digital Hollywood University